คำสั่ง Select ใน SQL

| ไอที | SQL | 11804

การใช้คำสั่ง Select ใน SQL


คำสั่ง select เป็นคำสั่งในการเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูล

SQL SELECT Syntax

SELECT column_name(s)
FROM table_name

หรือ

SELECT * FROM table_name

Note: SQL ไม่เป็นภาษาแบบ case sensitive นั่นหมายถึง SELECT สามารถเขียนเป็น select ได้

ตัวอย่าง เรามีฐานข้อมูลที่มีตารางดังนี้

ตารางนี้ชื่อ "ASC"


ถ้าเราใช้คำสั่ง

SELECT Hex,Name FROM ASC

Hex กับ Name คือชื่อของคอลัมน์
ส่วน ASC คือชื่อของตาราง
จากโค้ดเราสามารถแปรได้ว่า ให้เลื่อกคอลัมน์ที่ชื่อ Hex กับ Name ในตารางที่ชื่อ ASC

ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดังนี้แต่หากเราใช้คำสั่ง

SELECT * FROM ASC

นั่นคือให้แสดงข้อมูลทุกคอลัมน์จากตารางที่ชื่อ ASC
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตารางทั้งหมดนั่นเอง


comments